Apg29.Nu
Apostlagärningarna fortsätter i vår tid!

Bibeln är sann och Guds Ord

Christer Åberg
2024-06-07 12:28

Undervisning

Bibeln

Vad finns det för bevis på att Bibeln är sann och därmed Guds Ord?

Bevisen för att Bibeln är sann kan delas in i flera kategorier: 

Här är en genomgång av några av de mest betydelsefulla argumenten inom varje kategori.

Historiska bevis

Manuskriptens överflöd och bevarande: Bibeln har fler manuskript än någon annan antik text. Till exempel finns det över 5000 grekiska manuskript av Nya testamentet. Detta stora antal manuskript möjliggör en hög grad av noggrannhet i att rekonstruera originaltexten.

Tidiga kristna skrifter: Tidiga kyrkofäder citerade flitigt från Nya testamentet, vilket visar att de texter vi har idag är mycket lik de ursprungliga.

Icke-kristna källor: Historiker som Josefus och Tacitus nämner händelser och personer som också nämns i Bibeln, vilket bekräftar vissa historiska aspekter av Bibelns berättelser.

Arkeologiska bevis

Arkeologiska fynd: Många arkeologiska upptäckter har bekräftat detaljer som beskrivs i Bibeln. Till exempel har städer som Jeriko och Jerusalem, samt personer som kung David och Pontius Pilatus, fått stöd av arkeologiska bevis.

Dödahavsrullarna: Dessa manuskript, som innehåller delar av Gamla testamentet och är över 2000 år gamla, visar att texten har bevarats troget över tiden.

Profetiska bevis

Uppfyllda profetior: Bibeln innehåller många profetior som har gått i uppfyllelse. Ett exempel är de många profetiorna om Messias i Gamla testamentet som blev uppfyllda i Jesu liv. En annan är profetior om olika historiska händelser och riken, som uppgång och fall av Babylon, Persien och Grekland.

Messianska profetior: Gamla testamentet innehåller många profetior om Messias, som uppfylldes av Jesus. Exempel inkluderar födelseplatsen (Mika 5:2), lidandet (Jesaja 53), och döden (Psalm 22).

Upplevelsemässiga bevis

Personliga vittnesbörd: Många människor vittnar om personliga upplevelser av Guds närvaro och vägledning genom Bibeln. Dessa upplevelser inkluderar känslor av tröst, styrka, och omvändelse.

Livsförvandlingar: Människor över hela världen berättar om livsförvandlande upplevelser efter att ha läst Bibeln och följt dess läror. Dessa vittnesmål kan inkludera radikala förändringar i livsstil och attityder.

Vetenskapliga och moraliska argument

Vetenskapliga förutsägelser: Bibeln innehåller vetenskaplig kunskap som var okänd vid tiden då den skrevs, som beskrivningar av jordens krets (Jesaja 40:22) och vattencykeln (Predikaren 1:7).

Moralisk visdom: Bibelns moraliska och etiska läror har haft en djupgående inverkan på samhällen genom historien som är tidlösa och universella principer.

Övertygande bevis

Bevisen för att Bibeln är sann omfattar en mängd olika argument och perspektiv. Historiska och arkeologiska fynd stödjer många av de händelser och personer som beskrivs i Bibeln. Uppfyllda profetior är ett starkt bevis på Bibelns gudomliga inspiration. Personliga vittnesbörd och livsförvandlingar ger upplevelsemässiga bevis på Bibelns kraft och sanning. Vetenskapliga och moraliska argument bidrar också till bilden av Bibeln som en unik och pålitlig text. Dessa bevis är tillräckligt övertygande för att tro att Bibeln verkligen är sann och Guds Ord.

Vad säger Bibeln om sig själv?

Bibeln har flera passager där den refererar till sig själv som Guds Ord och betonar dess gudomliga inspiration och auktoritet. Här är några av de mest betydelsefulla verserna som talar om Bibelns karaktär och syfte.

Gamla testamentet

Psalm 119:105: "Ditt ord är en lykta för min fot och ett ljus på min stig." - Denna vers beskriver Guds ord som vägledning och ljus i livet.
Jesaja 40:8: "Gräs torkar bort, blommor vissnar, men vår Guds ord förblir i evighet." - Här betonas Guds ords eviga och oföränderliga natur.

Nya testamentet

2 Timoteusbrevet 3:16-17: "Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet, för att Guds människan skall vara fullt färdig, väl rustad för varje god gärning." 

Denna passage betonar att hela Bibeln är inspirerad av Gud och har ett praktiskt syfte i de troendes liv.

2 Petrusbrevet 1:20-21: "Men framför allt skall ni veta att ingen profetia i Skriften har kommit till genom egen tolkning. Ty ingen profetia har någonsin framställts genom en människas vilja, utan ledda av den helige Ande har människor talat vad de fått från Gud." 

Här understryks att profetiorna i Bibeln inte är människors egna tankar, utan inspirerade av Gud genom den Helige Ande.

Hebreerbrevet 4:12: "Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom, så att det skiljer själ och ande, led och märg, och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar." 

- Denna vers betonar Guds ords kraft och förmåga att nå in till människans innersta tankar och känslor.

Johannes 17:17: "Helga dem i sanningen; ditt ord är sanning." 

Jesus ber till Gud och refererar till Guds ord som sanning.

Bibeln beskriver sig själv som:

Dessa passager betonar att Bibeln ses som ett gudomligt inspirerat dokument som har en unik och auktoritativ ställning.

Är Bibeln ändrad på genom historien?

Frågan om Bibeln har ändrats genom historien är komplex och omfattar flera aspekter, inklusive textöverföring, översättning och kanonbildning. Här är en genomgång av några viktiga punkter:

Manuskript och textöverföring

Gamla testamentet:

Masoretiska texten: Den huvudsakliga hebreiska texten för Gamla testamentet är den Masoretiska texten, som noggrant bevarades av judiska skriftlärda, masoreterna, från cirka 500 till 1000 e.Kr.

Dödahavsrullarna: Upptäckten av Dödahavsrullarna på 1940-talet, som innehåller delar av Gamla testamentet och är över 2000 år gamla, visade att texten har bevarats med stor noggrannhet. Trots några variationer är de flesta skillnaderna små och påverkar inte den övergripande betydelsen av texterna.

Nya testamentet:

Manuskriptens mängd och spridning: Det finns över 5000 grekiska manuskript av Nya testamentet, samt många fler översättningar och citat från kyrkofäder. Denna stora mängd manuskript möjliggör en noggrann jämförelse och rekonstruktion av originaltexten.

Textkritik: Genom textkritik, en vetenskaplig metod för att jämföra manuskript och identifiera ursprungliga läsarter, har forskare kunnat rekonstruera texten med hög noggrannhet. Även om det finns variationer mellan manuskripten, påverkar dessa sällan den teologiska innebörden av texterna.

Översättningar

Septuaginta: Den grekiska översättningen av Gamla testamentet, gjord på 200-talet f.Kr., visar hur texten tolkades och användes i den tidiga judiska diasporan.

Vulgata: Den latinska översättningen av Bibeln, gjord av Hieronymus på 400-talet, blev standardtexten för den västliga kyrkan i många århundraden.

Moderna översättningar: Moderna översättningar bygger på de bästa tillgängliga manuskripten och utnyttjar avancerade textkritiska metoder för att säkerställa noggrannhet och trohet till originaltexten.

Kanonbildning

Gamla testamentet: Den hebreiska Bibelns kanon (Tanakh) var i stort sett fastställd under det första århundradet e.Kr. och bekräftades senare av judiska råd.

Nya testamentet: Den kristna kanon utvecklades över tid, med konsensus kring de nuvarande 27 böckerna som Nya testamentet nåddes omkring 300-talet.

Bibeln har genom historien överförts med stor noggrannhet, och även om det finns variationer mellan olika manuskript, har den övergripande texten bevarats väl. Dödahavsrullarna och andra tidiga manuskript bekräftar att de centrala texterna i Gamla testamentet har förändrats mycket lite. För Nya testamentet möjliggör den stora mängden manuskript och textkritik en hög grad av noggrannhet i att rekonstruera originaltexten. Översättningar och kanoniska beslut har också påverkat hur Bibeln har överförts och förståtts, men den grundläggande texten har förblivit förvånansvärt stabil genom århundradena.

Hur många böcker är skrivna av ögonvittnen?

Här är en genomgång av några av de mest relevanta böckerna, särskilt med fokus på Nya testamentet, där frågan om ögonvittnesskap är mest pertinent.

Matteusevangeliet

Skrevs av aposteln Matteus, som var en av Jesu tolv lärjungar. 

Markusevangeliet

Skrevs av Johannes Markus, som inte var en av de tolv apostlarna men man tror att han skrev ned aposteln Petrus' predikningar och vittnesmål. Markus evangelium anses därför baseras på Petrus' ögonvittnesskildringar.

Lukasevangeliet

Skrivet av Lukas, en följeslagare till Paulus. Lukas var inte själv ett ögonvittne till Jesu liv och verksamhet, men han baserade sitt evangelium på intervjuer och undersökningar av dem som var ögonvittnen (Lukas 1:1-4).

Johannesevangeliet

Skrevs av aposteln Johannes, en av Jesu närmaste lärjungar och ögonvittne till många av de händelser som beskrivs i evangeliet.

Apostlagärningarna

Skrivet av Lukas som en fortsättning på hans evangelium. Lukas var inte ett ögonvittne till Jesu liv men följde Paulus och bevittnade många av de händelser som beskrivs i Apostlagärningarna.

Paulus brev

Paulus var inte ett ögonvittne till Jesu jordiska liv men han hade en dramatisk omvändelseupplevelse på vägen till Damaskus och blev en av de mest inflytelserika tidiga kristna ledarna. Han hävdar i sina brev att han mottagit sin undervisning direkt från den uppståndne Jesus.

Andra nytestamentliga brev

Totalt sett kan man säga att flera böcker i Nya testamentet hävdar att de bygger på ögonvittnesskildringar, även om inte alla författare själva var ögonvittnen.

När skrevs nya Testamentet?

Nya testamentet skrevs under en period av cirka 50 år, från mitten av det första århundradet till slutet av det första århundradet. Cirka 50 e.Kr. till 100 e.Kr. 

De tidigaste texterna är Paulus brev, medan de senare skrifterna inkluderar Johannes evangelium och Uppenbarelseboken.  

Nya testamentet skrevs alltså inte flera hundra år efter händelserna utan i närtid av de själva som var med eller av ögonvittnen som fortfarande levde när dessa skrifter skrevs.

Dessa skrifter samlades och kanoniserades över tid till det Nya testamente vi har idag.

Vad säger Bibeln om andra skrifter som påstås vara Guds ord? 

Bibeln innehåller flera passager som berör frågan om andra skrifter som påstås vara Guds ord. Dessa texter betonar ofta vikten av att vara försiktig med falska profetior och läror, och de uppmanar till att hålla fast vid det som har uppenbarats genom de erkända skrifterna. 

Gamla testamentet

5 Mosebok 13:1-3: "Om en profet eller en som har drömmar träder fram hos dig och ger dig ett tecken eller under, och det tecken eller under han talade om inträffar, men han samtidigt säger: 'Låt oss följa andra gudar, gudar som du inte känner, och låt oss tjäna dem', då ska du inte lyssna till den profeten eller drömmaren. Ty Herren, er Gud, prövar er för att se om ni älskar Herren, er Gud, av hela ert hjärta och av hela er själ."

Denna passage varnar för profeter som försöker leda folket bort från dyrkan av den ende sanne Guden.

Jesaja 8:20: "Till lagen och vittnesbördet! Om de inte talar enligt detta ord, så finns det inget ljus i dem."

Här betonas att alla läror måste stämma överens med de redan etablerade skrifterna (lagen och vittnesbördet).

Nya testamentet

Galaterbrevet 1:8-9: "Men om vi eller en ängel från himlen skulle predika ett evangelium som går emot det vi har predikat för er, så ska han vara under förbannelse. Som vi redan har sagt, så säger jag nu igen: Om någon predikar ett evangelium för er som går emot det ni har tagit emot, så ska han vara under förbannelse."

Paulus varnar för alla som kommer med ett annat budskap än det evangelium som redan har predikats.

2 Petrusbrevet 2:1: "Men det fanns också falska profeter bland folket, liksom det kommer att finnas falska lärare bland er. De kommer att smyga in förödande irrläror och förneka den Herre som har köpt dem och därmed dra plötsligt fördärv över sig själva."

Här varnas för falska lärare som introducerar felaktiga läror.

1 Johannesbrevet 4:1: "Mina älskade, tro inte varje ande utan pröva andarna om de kommer från Gud, för många falska profeter har gått ut i världen."

Johannes uppmanar de troende att pröva alla andliga budskap för att se om de verkligen kommer från Gud.

Uppenbarelseboken 22:18-19: "För var och en som hör profetians ord i denna bok betygar jag: Om någon lägger något till dessa ting, ska Gud lägga på honom de plågor som är skrivna i denna bok. Och om någon tar bort något från orden i denna profetias bok, ska Gud ta bort hans del från livets träd och från den heliga staden, som är skrivna i denna bok."

Här finns en stark varning mot att lägga till eller ta bort något från de profetiska orden i Bibeln.

Bibeln uppmanar de troende att vara vaksamma mot falska profeter och läror som strider mot det som redan är uppenbarat genom de heliga skrifterna. Den betonar att Guds ord är fastlagt och varnar för att acceptera andra skrifter eller läror som inte överensstämmer med Bibelns budskap. Dessa texter uppmuntrar till att pröva alla läror noggrant och att hålla fast vid den sanning som har uppenbarats genom Bibeln.

Varför skrevs Bibeln? 

Bibeln skrevs av flera olika skäl, beroende på de specifika böckerna och författarna. Här är några av de huvudskäl som anges i själva Bibeln och som traditionellt har hållits av troende:

För att uppenbara Guds natur och vilja

Uppenbarelse av Gud: Bibeln syftar till att uppenbara vem Gud är och hans karaktär.

2 Mosebok 3:14: "Gud sade till Mose: 'Jag är den Jag Är.'"
Johannes 1:18: "Ingen har någonsin sett Gud. Den enfödde, som själv är Gud och är vid Faderns sida, han har gjort honom känd."

Guds vilja och plan: Bibeln förklarar Guds vilja och plan för mänskligheten.

2 Timoteusbrevet 3:16-17: "Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet, för att Guds människan skall vara fullt färdig, väl rustad för varje god gärning."
Jeremia 29:11: "Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren, nämligen fridens tankar och inte ofärdens, för att ge er en framtid och ett hopp."

För att ge vägledning och undervisning

3mUndervisning och visdom: Bibeln erbjuder undervisning och visdom för att vägleda människor i hur de bör leva sina liv.

Psalm 119:105: "Ditt ord är en lykta för min fot och ett ljus på min stig."

Ordspråksboken 1:1-7: Ordspråken är skrivna för att ge vishet och fostran, för att förstå kloka ord och att leva ett disciplinerat liv.

För att förmedla frälsningens budskap

Frälsning genom Jesus Kristus: Ett centralt tema i Bibeln är budskapet om frälsning genom tro på Jesus Kristus.

Johannes 3:16: "Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv."
Romarbrevet 10:9-10: "Om du med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst."

För att dokumentera historiska händelser

Historisk redogörelse: Många av Bibelns böcker syftar till att dokumentera viktiga historiska händelser, särskilt i relation till Israels folk och den tidiga kristna kyrkan.

För att bevara Guds lagar och förbund

Guds lagar och förbund: Bibeln innehåller Guds lagar och de förbund som han ingått med sitt folk.

2 Mosebok 20: De tio budorden.

5 Mosebok 29:9: "Håll därför alla detta förbunds ord och gör efter dem, för att ni skall ha framgång i allt vad ni gör."

För att inspirera och uppmuntra troende

Inspiration och uppmuntran: Bibeln är också skriven för att inspirera och uppmuntra de troende.

Romarbrevet 15:4: "Ty allt som förut har skrivits är skrivet till vår undervisning, för att vi genom den uthållighet och tröst som Skrifterna ger skall bevara vårt hopp."
Hebreerbrevet 12:1-2: "Därför, när vi nu har en så stor sky av vittnen omkring oss, låt oss lägga bort allt som tynger och särskilt synden som snärjer oss så hårt, och löpa uthålligt i det lopp som vi har framför oss. Låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare."

Bibeln skrevs för att uppenbara Guds natur och vilja, ge vägledning och undervisning, förmedla frälsningens budskap, dokumentera historiska händelser, bevara Guds lagar och förbund, och inspirera och uppmuntra troende. Dessa syften visar på Bibelns roll som en central text inom kristendomen och dess betydelse för de troende.

Hur blir man frälst enligt Bibeln? 

Enligt Bibeln beskrivs frälsningen som en process där en person blir räddad från synd och dess konsekvenser genom tro på Jesus Kristus. Här är de grundläggande stegen och principerna för frälsning enligt Bibeln:

1. Erkänna sin synd

Erkänna sin syndighet: Bibeln lär att alla människor har syndat och är i behov av frälsning.

Romarbrevet 3:23: "Alla har syndat och saknar härligheten från Gud."
1 Johannesbrevet 1:8-9: "Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet."

2. Tro på Jesus Kristus

Tro på Jesus Kristus som Guds Son och Frälsare: Tro på att Jesus dog för våra synder och uppstod från de döda för att ge oss evigt liv.

Johannes 3:16: "Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv."
Romarbrevet 10:9-10: "Om du med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst. Ty med hjärtat tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst."

3. Omvändelse

Omvändelse från synd: Att vända sig bort från synd och leva ett liv i lydnad mot Gud.

Apostlagärningarna 3:19: "Ångra er därför och vänd om, så att era synder blir utplånade."
Apostlagärningarna 2:38: "Petrus svarade dem: 'Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då får ni den helige Ande som gåva.'"

4. Bekännelse

Bekänna Jesus som Herre: Offentligt bekänna sin tro på Jesus.

Romarbrevet 10:9-10: "Om du med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst."

5. Dopet

När man har kommit till tro på Herren Jesus Kristus ska man låta sig döpas.

Markus 16:16: "Den som tror och blir döpt skall bli frälst, men den som inte tror skall bli fördömd."

6. Ta emot den Helige Ande

När man tror och är döpt kan man ta emot den helige Ande. Den Helige Ande ges som en gåva till troende för att hjälpa, vägleda, stärka och helga dem.

Apostlagärningarna 2:38: "Petrus svarade dem: 'Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då får ni den helige Ande som gåva.'"
Efesierbrevet 1:13-14: "I honom har också ni, när ni kom till tro, tagit emot det utlovade sigillet, den helige Ande, som är en handpenning på vårt arv, tills befrielsens dag, då Guds folk skall förlossas, hans ära till pris."

Frälst enligt Bibeln

För att bli frälst enligt Bibeln innebär det att:

  1. Erkänna sin synd och behovet av frälsning.
  2. Tro på Jesus Kristus som Guds Son och Frälsare.
  3. Omvända sig från synd och leva i lydnad mot Gud.
  4. Offentligt bekänna sin tro på Jesus.
  5. Döpas som en handling av lydnad och tro.
  6. Ta emot den Helige Ande för att leva ett nytt liv i Kristus.

Dessa steg är centrala i den kristna frälsningsupplevelsen och utgör grunden för en relation med Gud enligt Bibeln.

Har du tagit emot Jesus? Är du frälst? Ta emot Jesus Kristus nu då blir du frälst och räddad.

Christer Åberg

#Bibeln #Undervisning #Guds Ord #Bevis

Dela:

3 kommentarer

Sigvard Svärd - 07/06-24 15:49
Bibelordet räknar nog i dig, Christer, bland nutida trons hjältar. Och min pappa om han levt idag, skulle troligtvis ha sagt om dig, att du har en "klart tänkande hjärna". Tack för det intressanta och med uppställningen. På en gång: tro och ordning, utredning och evangelium.
/Sigvard


Lars-goran Marklund r - 08/06-24 01:37
Om Petrus visste när 💖Jesus kallade honom att följa Herren och lära av
Mästaren blev det första frälsningen.
Man ska ha (lust till det goda) som är ❤️Guds väg till himlen. Vem som helst kan bli omvänd! 💥💥💥 Läs bibeln där är sanningen till frälsning ❤️👍🙂
Bra &#


Anders - 09/06-24 19:14
Tack Christer för denna predikan. Väldigt genomgående och nog en av de bäst förklarande texter jag läst om vad bibeln är. gjorde en snabb googling om testamente:
”En ensidig rättshandling genom vilken en person förordnar om sin kvarlåtenskap.”. Jag ser bibeln som en lagbok, Guds ord är lag för Honom. Tack Christer 🙏 Bless!


Kommentera

Alla kommentarer modereras. Antal tecken kvar: 340

Idag är det lördagen den 20 juli 2024, vecka 29 och klockan är 01:42. Margareta och Greta har namnsdag.


Vill du bli frälst och få evigt liv? Ta då emot Jesus genom att be högt:

Jesus, jag tar nu emot dig och bekänner att du är Herren. Jag tror att Gud har uppväckt dig från de döda. Tack att jag nu är frälst och har fått evigt liv. Amen.


Senaste bönämnet

2024-07-19 20:34
Fräls Lars & Åke med familjer Herren Jesus! Uppenbara Dig för dem och få dem att ta emot Dig som Herre och Frälsare. Detta ber vi i Jesus Kristus! Namnet blodet ordet korset och tron har kraft!Tack

0 ber för bönämnet!


Senaste artiklar

Matteus 1:1 - Kommentar

Profetia förutspådde mordförsöket på Donald Trump fyra månader i förväg

Donald Trump skjuten på valmöte i Pennsylvania

Hur blir man Guds barn?

Christer Åberg berättar om sin frälsning i vekkelseteltet i Stockaryd

Målle Lindberg, 95, sjunger och talar om himlen i tältet i Stockaryd

Halleluja Jesus är min vän - Sång med Christer Åberg i tältet i Stockaryd

Historisk kväll med Målle Lindberg, 95, i tältet i Stockaryd

Är alla Guds barn enligt Bibeln?

Gud blev människa


Senaste kommentaren

Andy Svensson - 16/07-24 13:06
Joe Biden sa 5 dagar innan Trump blev skjuten den 13 att sätta Trump i sikte. Siffran fem i Bibeln står för död och siffran 13 för otur . Vi lever i en förvriden värld och behöver visdom från Gud . Som Lars-Göran skrev lös Bibeln och bli vis 😊👍🏽

Skrevs i Profetia förutspådde mordförsöket på Donald Trump fyra månader i förväg


Ditt stöd behövs nu!
SWISH: 072 203 63 74
BANKKONTO: 8150-5, 934 343 720-9
IBAN: SE7980000815059343437209 BIC: SWEDSESS
Att sätta in på bankkonto går alldeles utmärkt i fall du vill vara månadsgivare.
FACEBOOK TWITTER YOUTUBE TIKTOK INSTAGRAM